Правила за събиране и обработка на лични данни

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), молим да се запознаете с правилата за събиране и обработка на лични данни на физически лица:

1. Личните данни на физическите лица се обработват от дружеството за целите на:

а) сключване и изпълнение на договор за услуги и продукти, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на такъв договор;

б) изпълнение на законови задължения на дружеството;

в) реализиране на права и интереси на дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица;

г) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, на продукти и услуги на дружеството, на продукти и услуги на трети лица, предлагани от Инвиво Ентъртейнмънт по силата на сключен с такива лица договор, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг).

2. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) сключен договор с Инвиво Ентъртейнмънт, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или

б) предоставено съгласие на физическото лице, или

в) реализиране на права и интереси на Инвиво Ентъртейнмънт, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, или

г) изпълнение на законови задължения на Invivo.

3. Личните данни се обработват и съхраняват от Инвиво Ентъртейнмънт при спазване на приложимото законодателство и съобразно Политиката за поверителност и защита на данните, налична на интернет страницата на дружеството.

4. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Инвиво Ентъртейнмънт. В случай че данните не бъдат предоставени, Инвиво Ентъртейнмънт няма да бъде в състояние да предостави желан от крайния потребител продукт или услуга.

5. Физическите лица имат право на достъп до личните си данни, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях лични данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване на лични данни в съответствие Политиката за поверителност и защита на данните, налична на интернет страницата на дружеството.

6. Данни за контакт с дружеството относно защита на лични данни на физически лица:

„Инвиво Ентъртейнмънт, ЕООД“ , ЕИК202993595,

адрес: кв. Редута, ул. Царичина 1 Б,ет.4 ап.20, София, 1162,

тел.: +359 888 884180,

e-mail: support@invivo.bg,

длъжностно лице по защита на личните данни: Росен Добрев.

Молим да имате предвид, че отказът да бъдат обработвани Ваши лични данни за нуждите на договорните Ви отношения с Инвиво Ентъртейнмънт води до невъзможност да ползвате услуги и продукти, предлагани от дружеството.


Регистрация на акаунт