ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ПРЕДОСТАВЯНА В РАМКИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА INVIVO


ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия ("Общи условия") уреждат отношенията между Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД ("InVivo"), което администрира уебсайта www.InVivo.bg ("Уебсайт") и приложенията за Android, iOS и Windows „InVivo” (“Приложение”), и крайните потребители на Услугата, предоставяна чрез Уебсайта и Приложението ("Потребители"/"Потребител"), заедно наричани за краткост "Страни".

Чл. 2. Чрез Уебсайта и Приложението InVivo доставя по поръчка на Потребителите видеозаписи, звукозаписи, респективно аудиовизуални, музикални и литературни произведения и изпълнения. (“Услуга”/”Услуги”).

Чл. 3. (1) Услугата представлява предоставяне на достъп до видеозаписи, звукозаписи, респективно аудиовизуални, музикални и литературни произведения и изпълнения (заедно „Съдържание”), намиращи се на сървър/сървъри, чрез Уебсайта, респективно Приложението по безжичен път или по кабел или друго техническо средство, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от Потребителите.

(2) Достъпът до Съдържанието се осъществява посредством стрийминг – прехвърляне на данни (включително файлове) от сървъра/сървърите, на който/които се намира то до крайното устройство на Потребителите. Прехвърлянето на данни е предназначено единствено за слушане/гледане на Съдържанието в реално време.

(3) За избягване на всякакво съмнение, прехвърлянето на данни не е предназначено за изтегляне (download), записване (save), копиране (copy), препредаване и/или използване по какъвто и да е друг начин на Съдържанието от Потребителите, получили достъпа, освен предвидения в ал. 2 на настоящия член начин.

РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ. Чл. 4. (1) Услугата се предоставя на Потребителя, след като той се регистрира на Уебсайта, респективно в Приложението.

(2) За да може да получи Услугата Потребителят: (а) попълва регистрационна форма и създава свой профил в системата или (б) влиза в системата посредством своите данни за вход във Facebook, Google+ или Twitter. Потребителят предоставя посочените в регистрационната форма лични данни (имейл адрес и парола). Имейл адресът и паролата на Потребителя служат за идентифицирне на последния в системата на InVivo при получаване на Услугата на Уебсайта, респективно Приложението, като имейл адресът на Потребителя е адресът за контакт с него.

(3) При попълването на регистрационната форма Потребителят изрично отбелязва с отметка в специално поле, че се е запознал с Общите условия и че приема същите. Регистрационната форма не може да бъде завършена и изпратена за обработка от системата, без Потребителят да е направил това отбелязване.

(4) С приемането на Общите условия Потребителят декларира и гарантира, че е навършил 18 години. Лица на възраст под 18 години нямат право да използват Услугата. В случай че InVivo установи, че даден Потребител не отговаря на условието по тази алинея, профилът му се изтрива от системата без предупреждение.

Чл. 5. (1) InVivo има право по всяко време едностранно да изменя Общите условия. Измененията в Общите условия влизат в сила от деня на публикуването им на Уебсайта, респективно получаването на нотификация в Приложението и незабавно стават задължителни за Потребителите. InVivo се задължава да уведомява Потребителите за всяка съществена промяна в Общите условия посредством съобщение, изпратено до адреса на електронната поща на Потребителя, попълнен в регистрационната форма при регистрацията му.

(2) При изменение на Общите условия по реда на предходната алинея с осъществяването на достъп до Уебсайта, респективно Приложението чрез своя профил Потребителят декларира, че се е запознал с измененията в Общите условия и ги приема.

(3) В случай че Потребителят не е съгласен с направените изменения в Общите условия, той следва да прекрати използването на Услугата.

(4) Ако в срок от 6 месеца след изменянето на Общите условия Потребителят не изрази съгласие с измененията, като влезе в Уебсайта, респективно Приложението, InVivo има право да заличи профила на Потребителя.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. (1) След регистрация Потребителят получава безсрочен профил за използване на Услугата на Уебсайта, респективно Приложението.

(2) Профилът осигурява на Потребителя неограничен безплатен достъп до Съдържанието в определени категории. InVivo има право да въвежда абонаментна такса за безплатните Услуги по всяко време.

При използването на безплатна Услуга InVivo има право да предава на Потребителя рекламни съобщения под формата на статични изображения, видео-клипове и/или звукозаписи с рекламно съдържание, по начин, определен от InVivo, включително но не само посредством визуализация на рекламни съобщения на екрана на потребителя (pop-ups), звучене на съобщения, брандиране на страници и др. Съдържанието на рекламните съобщения се определя от InVivo.

(3) Профилът позволява на Потребителя да се абонира за всеки пакет от платени Услуги, достъпен на Уебсайта, респективно Приложението, след като заплати съответната абонаментна такса.

(4) Потребителят не може да прекрати предсрочно своя месечен абонамент. При абонамент с предплащане за период, за който Потребителят ползва промоционална цена, сумата от абонаментната такса за неизползваната част от предплатения период не се възстановява. В случай че Потребителят е предплатил Услугата за определен период, но не ползва промоционални ценови условия, сумата от абонаментната такса за остатъка от предплатения период се връща на Потребителя по банков път след подаване подаване посредством електронна поща от негова страна на молба за възстановяване на предплатени суми в която е посочена банкова сметка

Профилът може да бъде прекратен и от InVivo в случай на нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя, както и в случаите, предвидени в чл. 5, ал. 4 от Общите условия.

Чл. 7. (1) Всеки Потребител има право да използва Услугата единствено с цел достъп до и получаване на Съдържанието, до което е предоставен достъп чрез Уебсайта, респективно Приложението, в реално време.

(2) Потребителят няма право да използва Съдържанието, до което му е предоставен достъп, по никакъв друг начин освен посочения в предходната алинея, включително, но не само няма право да го записва и съхранява върху материален носител, предава и/или препредава (независимо от начина), излъчва по безжичен път, изпълнява публично и др.

Чл. 8. При използването на Уебсайта, респективно Приложението (включително, но не само при попълване на потребителски профили) Потребителят няма право да качва (upload), предоставя и/или споделя (share) (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание, което:

нарушава права върху интелектуална собственост на трети лица (включително, но не само авторски и/или сродни права, права върху търговски марки и др.); съдържа зловреден компютърен код - компютърни вируси, spyware, adware или всякакъв друг код, блокиращ, увреждащ или възпрепятстващ трайно или временно функционирането на Уебсайта, Приложението, компютърната/ите система/и, на които Уебсайтът и Приложението се съхраняват, и/или мрежата и/или компютърните системи на останалите Потребители;

съдържа информация, която може да бъде възприета като такава, съставляваща заплаха или имаща порнографски, клеветнически, расистки, ксенофобски или нецензурен характер, насаждаща и/или насърчаваща омраза, свързана с религия, раса, пол, сексуални предпочитания, етническа принадлежност, насърчаваща и/или подтикваща към насилие, фанатизъм, извършване на престъпления или нарушаване на закона по друг начин, самоубийство и/или противоречаща по друг начин на обществения ред и добрите нрави;

съдържа адреси или интернет връзки, които прехвърлят към външен сайт, чието съдържание нарушава закона;

нарушава българското и/или европейското законодателство и/или правата на трети лица по какъвто и да е начин.

Чл. 9. Потребителят следва да информира незабавно InVivo за всички случаи, при които у същия възникнат съмнения, че предоставена от друг Потребител информация попада в някоя от хипотезите на чл. 8, както и при всеки случай на съмнение, че даден Потребител използва Услугата и/или функционалността на Уебсайта, респективно Приложението в противоречие с настоящите Общи условия.

Чл. 10. (1) InVivo се задължава да полага дължимата грижа за осигуряване на достъп до Услугата и останалите функции на Уебсайта и Приложението 24 часа в денонощието.

(2) InVivo се задължава да отстранява всички възникнали технически проблеми, възпрепятстващи използването на Услугата и/или останалите функции на Уебсайта, респективно Приложението от страна на Потребителя, във възможно най-кратки срокове.

(3) В случай че използването на Услугата е възпрепятствано поради технически поблем(и), абонаментът на Потребителя ще се удължи автоматично с времето, за което той не е имал достъп до Услугата.

(4) InVivo не носи никаква отговорност за качена, предоставена и/или споделена (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание от страна на Потребителите, включително и за причинени на трети лица вреди във връзка с такова съдържание.

(5) InVivo има право да предава на Потребителите рекламни съобщения под формата на статични изображения, видео клипове и/или звукозаписи с рекламно съдържание, по начин и със съдържание, определени от InVivo.

(6) В случай че Потребител качи, предостави и/или сподели (посредством хипервръзки) информация и/или каквото и да е друго съдържание, което противоречи на настоящите Общи условия и/или използва Услугата в нарушение на настоящите Общи условия, InVivo има право:

да премахне (изцяло или частично) потребителското съдържание; да прекрати изцяло регистрацията на съответния Потребител. (7) Уебсайтът на InVivo, респективно Приложението може да съдържа линкове (интернет връзки), препращащи към интернет страници на трети лица, предоставени за удобство на Потребителя. Включването на линк не означава препоръка от страна на InVivo за посещение на съответната интернет страница.

InVivo не познава в подробности съдържанието на всяка една от интернет страниците, към които водят линковете, и не контролира, нито носи отговорност за съдържанието на който и да е от тези уебсайтове. За избягване на съмнение, InVivo не гарантира по никакъв начин съдържанието на такива трети интернет страници, включително, но не само уредените права на интелектуална собственост, истинността на данните, които същите съдържат, произхода на информацията, продуктите, услугите, предлагани на такива страници, и пр.

Потребителят носи пълна отговорност за резултатите от своя избор да последва линк към трета интернет страница, намиращ се на Уебсайта, респективно в Приложението на InVivo. InVivo не носи отговорност за преки или непреки вреди и загуби, които Потребителят е претърпял в резултат от използването на интернет страници на трети лица. InVivo е отговорно единствено за вреди, причинени на Потребителя в резултат на умишлени действия на InVivo, или такива, представляващи последица от груба небрежност на InVivo. InVivo не носи отговорност за каквато и да било промяна в съдържанието или пренасочване на интернет страници, към които са осигурени линкове, след като съответният линк е качен на InVivo.bg.

В случай че Потребителят установи, че съдържанието на дадена интернет страница, към която е предоставен линк на уебсайта на InVivo, нарушава права на трети лица по какъвто и да е начин, Потребителят е длъжен да подаде сигнал към InVivo. След узнаване за такова нарушение InVivo ще премахне връзката към съответната интернет страница от своя уебсайт.

Чл. 11. Потребителят носи пълна отговорност за вреди, причинени на InVivo и/или на трети лица, които са резултат от използване от страна на Потребителя на Услугата и/или останалите функции на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 12. (1) Всички авторски и сродни права върху произведенията, респективно изпълненията, до чиито звукозаписи и видеозаписи се предоставя достъп чрез Услугата, както и върху самите звукозаписи, респективно видеозаписи, до които се предоставя достъп, принадлежат на съответните им носители и са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

(2) Всяко използване на Съдържанието, което е извършено в нарушение на Общите условия, представлява нарушение на авторските и сродните права върху него и може да доведе до ангажирането на гражданска, административно-наказателна и/или наказателна отговорност на нарушителите в съответствие с българското законодателство.

(3) Когато качва или публикува Съдържание на Уебсайта и/или в Приложението, Потребителят предоставя:

на InVivo, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение, прехвърлима лицензия (с право за сублицензиране) да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание във връзка с предоставянето на Услугата и по друг начин във връзка с предоставянето на Услугата и търговската дейност на InVivo, включително но не само за промотиране и разпространяване на част или цялата Услуга (и производни на нея произведения) независимо от средствата и медийния канал;

на всеки ползвател на Услугата, с покритие за целия свят, неизключителна, без насрещно възнаграждение лицензия да осъществява достъп до Съдържанието на Потребителя чрез Услугата и да ползва, възпроизвежда, разпространява, изготвя производни произведения от, изобразява и представя това Съдържание до степента, позволена от функционалността на Услугата и от тези Общи условия. (4) Предоставените по-горе от Потребителя лицензии относно негово Съдържание се прекратяват, когато Потребителят премахне или изтрие това Съдържание от Уебсайта, респективно Приложението. Предоставените с горното лицензии относно коментари в текстови формат, които Потребителят предостави като Съдържание, са без ограничение във времето и неотменими, без с това да се нарушават правата на интелектуална собственост, собственост на Потребителя.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 13. (1) Предоставените от Потребителя данни при попълване на регистрационната форма по чл. 4, ал. 2 се събират и обработват от InVivo съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, като дружеството е регистриран администратор на лични данни.

(2) С попълването на регистрационната форма по чл. 4, ал. 2 Потребителят дава своето изрично съгласие предоставените от него лични данни да се използват и обработват от страна на InVivo за целите на предоставянето на Услугата и останалите функции на Уебсайта, респективно Приложението.

(3) С попълването на регистрационната форма чл. 4, ал. 2 Потребителят дава своето изрично съгласие да получава непоискани търговски съобщения от страна на InVivo.

(4) Потребителят има право да възрази срещу последващо получаване на непоискани търговски съобщения от страна на InVivo посредством изпращането на съобщение за това на посочен в непоисканото съобщение имейл адрес.

(5) InVivo се задължава да не разпространява никакви лични данни на Потребителя, освен в предвидените в закона случаи.


АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ. ПЛАЩАНЕ.

Чл. 14. (1) Регистрацията на Потребителя на Уебсайта или в Приложението, респективно получаването на профил, е безплатно.

(2) Абонаментът за платените пакети от Услуги е с продължителност 30 календарни дни, започващи от деня и часа на плащането по електронен път. Достъпът до услугата се активира от момента на направеното плащане на съответната абонаментна такса, посочена на Уебсайта, респективно в Приложението, от Потребителя.

(3) Плащането се осъществява (а) онлайн чрез PayPal, Epay, Easy Pay, Google Wallet или (б) с предплатени (предварително закупени от търговската мрежа) ваучери.

В Приложението InVivo, респективно на Уебсайта Потребителят посочва за коя услуга желае да се абонира и избира метод на плащане. Приложението InVivo, респективно Уебсайтът генерира сумата за плащане за избраните от Потребителя Услуги и (а) го препраща към избраната система за плащане, където Потребителят извършва плащането или (б) въвежда цифровия код, посочен във ваучера в специална форма за плащане с ваучер.

След успешно плащане на абонаментната такса в профила на Потребителя се активира/т Услугата/те.


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 15. Всички уведомления по тези Общи условия следва да стават писмено чрез електронна поща на посочените от InVivo в Уебсайта електронни адреси за кореспонденция, респективно – на адреса на електронната поща, посочен от Потребителя при регистрацията му.

Чл. 16. В случай че някоя клауза от Общите условия бъде обявена за недействителна, тя престава да бъде част от Общите условия, а всички останали разпоредби остават валидни и в сила.

Чл. 17. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Общи условя, ще се уреждат чрез преговори между Страните, а в случай, че Страните не могат да постигнат съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

Чл. 18. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.